Spreekuur.nl nu ook in het Engels beschikbaar

Vanaf vandaag is Spreekuur.nl volledig meertalig beschikbaar, wat betekent dat niet alleen de online consulten, maar de hele omgeving en alle functionaliteiten van Spreekuur.nl ook toegankelijk zijn in het Engels- naast Nederlands. Deze nieuwe meertalige ondersteuning geldt voor alle huisartsenpraktijken en -spoedposten die gebruikmaken van Spreekuur.nl, verspreid over het hele land.


Met de invoering van Engelstalige ondersteuning speelt Spreekuur.nl in op de diverse taalbehoeften van de Nederlandse bevolking. De nieuwe functionaliteit stelt patiënten die geen Nederlands spreken, in staat om zorg te ontvangen in hun eigen taal, te beginnen met Engels. Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat taal geen barrière vormt voor toegang tot gezondheidszorg.


Spreekuur.nl biedt patiënten één gebruiksvriendelijk digitaal platform voor al hun online huisartsenzorg. Van een online consult met hun huisarts of huisartsenpost tot dossierinzage en samenwerking met hun zorgverleners, zoals de wijkverpleegkundige en de diëtist. Spreekuur.nl stelt patiënten in staat om 24/7 vragen te stellen en binnen één werkdag antwoord te krijgen van hun eigen huisartsenpraktijk. Spreekuur.nl is ontwikkeld door Topicus en DigiDok en wordt inmiddels gebruikt door vele tientallen huisartsenpraktijken- en spoedposten in heel Nederland.

Toegang
Rosa Scherjon van Topicus benadrukt het belang van deze ontwikkeling: “Door Engelstalige ondersteuning te integreren in Spreekuur.nl streven we ernaar de taalbarrière weg te nemen en de toegang tot eerstelijns zorg ook voor niet Nederlands sprekende personen te verbeteren.”

electronics-girl-hands-359757

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen