Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring DigiDok

Inleiding – DigiDok en persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens DigiDok van u verwerkt, hoe wij daarmee omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘DigiDok’, ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’ bedoelen we: DigiDok B.V., gevestigd aan de Padualaan 8, 3538 CH in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75789639.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Sommige gegevens leiden direct naar een bepaalde persoon, bijvoorbeeld een naam. Maar er zijn ook gegevens die in combinatie met andere gegevens (indirect) naar een persoon kunnen leiden, bijvoorbeeld geslacht en leeftijd. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van die laatste soort, dus die indirect naar een persoon kunnen leiden.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de dienst van DigiDok binnen de Uw Zorg online omgeving. Uw Zorg online wordt aangeboden door Pharmeon B.V. We raden aan de privacyverklaring van Pharmeon B.V. met betrekking tot Uw Zorg online ook goed te lezen.

DigiDok dienst – vragenlijsten

Bij gebruik van de app of het patientenportaal van Uw Zorg online worden aan u consultvoorbereidende vragenlijsten aangeboden. Deze vragenlijsten worden aan u beschikbaar gesteld door DigiDok. De vragen en antwoorden worden samen met leeftijd en geslacht opgeslagen en automatisch verwerkt tot een slimme samenvatting voor de zorgverlener, zodat die de consulten beter kan voorbereiden.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Met uw toestemming kan DigiDok de volgende persoonsgegevens ontvangen en verwerken:

  • Geslacht;
  • Leeftijd in jaren;
  • Uitkomst, vragen en antwoorden van de consultvoorbereidende vragenlijsten.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens wij verwerken

Als u gebruik maakt van de consultvoorbereidende vragenlijsten geeft u toestemming voor het verbeteren van de werking van deze dienst en verstrekt Uw Zorg online de hierboven genoemde persoonsgegevens gepseudonimiseerd aan ons om analyses te kunnen verrichten.

Voor deze analyses is DigiDok de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat betekent kort gezegd dat DigiDok daarbij verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving.

Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

DigiDok verwerkt c.q. bewaart bovengenoemde persoonsgegevens maximaal drie jaar. Na die drie jaar worden de persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel vernietigd.

DigiDok gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daartoe zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Verdere beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit: versleutelde overdracht van persoonsgegevens, afgeschermde opslag van persoonsgegevens, alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie, medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, activiteiten worden gelogd en periodiek worden tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve zoals in deze privacyverklaring omschreven.

DigiDok kan derden (verwerkers en/of subverwerkers) inschakelen ten behoeve van het goed functioneren van de dienst. Met deze leveranciers maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u de hieronder opgesomde rechten.

  • Intrekken van eerder gegeven toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan intrekking van de toestemming ongemoeid. Toestemming kunt u intrekken door ons te mailen
  • Recht op inzage. U kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Recht op vergetelheidU kunt ons vragen om de gegevens die wij over u verwerken te wissen.
  • Recht op rectificatie en aanvullingU kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen.
  • Het recht op dataportabiliteitU kunt ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
  • Het recht op beperking van de verwerkingU kunt ons vragen om gegevens beperkter te verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

DigiDok B.V., Padualaan 8, 3584CH Utrecht

info@digidok.nl

Klachten

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 933374, 2509 AJ Den Haag.

Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een online klachtenportaal: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Wijzigingen in de privacyverklaring

DigiDok behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bekijkt u daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen